ผู้ดูแลระบบ : น.ส.นภาจิตร ดุสดี
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางนาฏธยาน์ รอดสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natayarod@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.นภาจิตร ดุสดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ napajit@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นายคู่บุญ ศกุนตนาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kooboon@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นายเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ aekaphop@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 น.ส.นฤมล บุญพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nice9smile@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.ศิริมาส เจนหัตถการกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sirimas@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.หทัยภัทร จีนสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ hataipat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite