ผู้ดูแลระบบ : นายรัชพล บูรณสรรพสิทธฺิ์
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางนภาวดี บุตรน้ำเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ naphawadee@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางเอื้ออารีย์ ศรีมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ratbur0404@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 น.ส.ศิริพร เจิมภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siriporn_sn@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 น.ส.มณฑิชา เนตรเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ monticha.cbi2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.จิรันธนิน คนกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ่jiruntanin@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นายกิจจา ตรีสาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kitja@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 นายปัญญา คลังมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ panya_kmt@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นายโกวิทย์ เสือสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kowit.s@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite