ผู้ดูแลระบบ : น.ส.ดาราวรรณ สุขคันธรักษ์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.ดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ darawan@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายมนตรี สุภาพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ montee@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นายรติ จิรนิรัติศัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ rati@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chaiwat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นายคำรณ ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kamron.ph@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 น.ส.ศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ siriluk@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite