ผู้ดูแลระบบ : นายสขิล พรวิษณุ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายวรากรณ์ นาถมทอง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ผอ.กลุ่ม
2 นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 น.ส.กิตติกานต์ ประเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sakhil.p@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.เบญจนาฏ หว่านผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Benjanat2565@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 นางภัคคมณฐ์ จิตต์พลีชีพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นายโรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite