ผู้ดูแลระบบ : นายอรรถพล พลวัฒน์
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางกรวิกา ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kornwika2518@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Cheerawit@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
3 นายธรรมสรณ์ ทองงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ seasao13_qa@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นายสุเมธ ลุ้งใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sumet.lu@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 น.ส.จิตรา ศรีเกตุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Jitra@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 นางพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pk_panalee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 น.ส.จรัสศรี อังศุภนิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
8 นายอรรถพล พลวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ attaponspm13@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นายชวลา ตันตรัตนพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chavala23@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite