ผู้ดูแลระบบ : นางนันทกานต์ บุรพชนก
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางจันทณา ช่วยชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chantana.ch@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sarawut.t@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 นางนันทกานต์ บุรพชนก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nanthakarn@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นายอิลมี มะกูวิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ elme@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นายไกรสร สุทธิประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kaison@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นายยุทธนา อินทรคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.วราภรณ์ เต็มราม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ waraporn.t@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite