ผู้ดูแลระบบ : นางสาวจีรพรรณ จันทรังษี
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.อรวรรณ เหล่าคนค้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Orawann@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางวัชรี โสธรรมมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wacharee@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 นางวนิดา น้อยมะลิวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wanidanoi@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 น.ส.จีรพรรณ จันทรังษี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chiraphan_ch@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
5 น.ส.มยุรี ยลสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mayuree_13@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นางดวงเดือน อินเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Duangduan_In@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นายสาคร ปริปุณนัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sakorn.paripoonnung@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 น.ส.ปทิตตา เยี่ยมหาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patitta.yeam@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 นางนราภรณ์ คำแหงพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Naraporn_Ku@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 นายทิวานนท์ บุญเนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Tiwanon_bo@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite