ผู้ดูแลระบบ : นางสาวเศรษฐินี ประทุมมา
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางชุนินทร์ภัฏ ภาดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Chuninphak@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
2 นายเกรียงไกร เพชรเสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kriangkrai20@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 ว่าที่ ร.ท.วิรัตน์ แก้วสุด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wirat20@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 นางวัลภา สุวรรณรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Wallapa20@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นายวิทยา บุราณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wittaya20@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
6 น.ส.พักตร์พิไล ศรีบรรพต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Phakphilai@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
7 นายธนวรรษน์ เหง้าดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Thanawat.n@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นายมนตรี แคนมืด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 นายชัชวาล สุขใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Chatchawan.S@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 น.ส.ทัศนีย์ เสถียรภัทรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 น.ส.เศรษฐินี ประทุมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chitima20@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นายภูมิพัฒน์ รัดอัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ phumiphat20@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 น.ส.วิรันยา สังวันนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite