ผู้ดูแลระบบ : นายกิตติรงคื บุญคง
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางพรทิพา นันตะสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pianans@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายไพรบูลย์ ปัดสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jbt573@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 น.ส.ณัฐชนก เนาวรังษี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natchanok@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 นางจิตรามาศ คำดีบุญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jittramas.k@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 น.ส.อรทัย ภูอกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ orathaiphuakit@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นางรมิดา ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ramida.p@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
7 นายระวี ดีแป้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ deepanrawee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นายกิตติรงค์ บุญคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kittirong.b@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 น.ส.ปิยวรรณ พระภิเภก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ piyawan7516@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite