ผู้ดูแลระบบ : นายกิตติรงคื บุญคง
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นาง วิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kunwiphaphan@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายไพรบูลย์ ปัดสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นางพรทิพา นันตะสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pianans@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 น.ส.ณัฐชนก เนาวรังษี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natchanok@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นายวชิรดล คำศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wachiradon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางจิตรามาศ คำดีบุญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jittramas.k@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางประรารี คำเมืองแพน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prararee.k@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 น.ส.อรทัย ภูอกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ orathaiphuakit@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นางรมิดา ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ramida.p@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 นายกิตติรงค์ บุญคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kittirong.b@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite