ผู้ดูแลระบบ : นายวรการจักรี จำปาลี
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ winyoo@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.จุฑารัตน์ สุพลแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chutharat32@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 น.ส.รัศมี ภูกันดาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 น.ส.อินทิรา พันสดชูแสงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ in_pun@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 น.ส.วราภรณ์ บุ่งวิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ warapornpee@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นางศิริพร วรรณหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siriporn224@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 น.ส.อรอนงค์ รุทเทวิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ oranong_b@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 นางนุชจิรา หอมไกล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ dengwansri@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นายสิทธิพร ประทีปทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sittiporn_p@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 นางสุภาพ โคตรเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ svsupap@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นายไชยยันต์ พันธ์เสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaiyan54@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 น.ส.ณัฏฐ์ยาน์ มณีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ p.orangejasmine@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 น.ส.ภูษณิศา ญาณสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aor.jaru@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
14 นางลัดดา จงนุเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ladda.jong@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
15 นายพิสิฐ จันทร์เพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pisit_jan@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
16 นายชญานนท์ คันทมาตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chayanunchayanun749@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
17 น.ส.วนานุช แวงอุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sv-wananuch@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
18 นายวรการจักรี จำปาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ svworakarn@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite