ผู้ดูแลระบบ : นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์
ข้อมูล ณ วันที่ : 02-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ winyoo@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายวิทยา ศรีชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ vsrichat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 น.ส.จุฑารัตน์ สุพลแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chutharat32@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 น.ส.รัศมี ภูกันดาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 น.ส.พิชญ์พัณณ์กุณ พันสด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ in_pun@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.วราภรณ์ บุ่งวิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ warapornpee@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 นางศิริพร วรรณหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siriporn224@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ waiyawit@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 น.ส.อรอนงค์ รุทเทวิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ oranong_b@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 นางนุชจิรา หอมไกล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ dengwansri@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 นายสิทธิพร ประทีปทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sittiporn_p@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 นายสมโภชน์ นันบุญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sompot_n@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
13 นางสุภาพ โคตรเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ svsupap@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 นางลัดดา จงนุเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ladda.jong@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
15 นายพิสิฐ จันทร์เพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pisit_jan@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
16 นายวรการจักรี จำปาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ svworakarn@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite