ผู้ดูแลระบบ : นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kachen.k@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jintana@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
3 นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jeeruttikoon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sucheera@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patsri2411@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sunan@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นายกัมพล ขันทะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kampon@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nikkom@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 นางพรผกา หนูจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pornpaka@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirinan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 น.ส.ยุวะภา ราวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yuwapa@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 นางอิญนรา สมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ innara@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
13 นางวราลักษณ์ สีระคาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ waraluk.s@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
14 นายวรวุฒิ คุณประทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ worawute@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
15 น.ส.อรวรรณ จุลม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ orawan_j@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
16 น.ส.นันทนา สุวรรณปา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nantanasuwanpa@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
17 นายสมาน ล้ำลอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saman.lam@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
18 นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wuttichai.a@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
19 น.ส.นิภาพร แหลมคม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nipaporn_laemkhom@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
20 นายณิชชานน แหลมคม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nitchanon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite