ผู้ดูแลระบบ : นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายอุพิษ เหมือนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ upit@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ akkarawit@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นางสายยนต์ จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saiyon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นางสายวสันต์ สุชะไตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saiwasan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางวารุณี ลำดวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ varunee@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 น.ส.สาธกา ตาลชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sathaka@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.จุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ julaluk@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 น.ส.พรพรรณ สีละมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phornphan@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirilak.b@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 น.ส.ยุวดี ไชยนิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yuwadee_cha@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jiraporn.p@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 นายนิรันดร์ ศรีวรรณะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nirun.s@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 นางเยาวนิตย์ อรัญญวาส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yaowanit@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
14 นางชิญนารถ สุดานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chinyanart@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 นายภูชิต ธีรเมธโยธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phuchit@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
16 นายธรรมธัช บาศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thammathat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
17 นายฉัตรมงคล โพธิ์งาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chatmongkol@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
18 นายยงค์ ป้องเขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yong@esdc.go.th -
19 น.ส.ปิยรส ลาภารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ piyarot@esdc.go.th -
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite