ผู้ดูแลระบบ : นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.ณภัทรพร ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ npatporn_2@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
3 นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ anont@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางจิรา ลังกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นายธนา ธุศรีวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 นางณัฐธภา ตรงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.สุกานดา ธิมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 น.ส.กชพร พันธ์ศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nit@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 น.ส.จามรี เชื้อชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jamaree@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 น.ส.ณปภัช บุญสมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ napaphud27@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 นายประดิภาส นิสา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 นายปัญญา สัมพะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ armspm29@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
13 น.ส.ปิยะนันท์ สมชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ piyaaa99@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
14 นางณัฏฐ์วารี แสนทวีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ netwaree2522@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
15 น.ส.เกศินี โกมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kesinee_k@esdc.go.th -
16 นางมลฤดี รัตโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kook.indepent@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
17 นายธีระพล เสาะแสวง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ teerapon.sos@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
18 นางกาญจนา วงค์ไชยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanjana.wong@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
19 นางสาธิกา จันทนป ศึกษานิเทศก์- sathika@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite