ผู้ดูแลระบบ : น.ส.เขมิกา สาทัน
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noysasi@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ preeyarat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supaphan30@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นางวิริยะสมร บัวทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ viriyasamon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ boonyalit.p@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ korakeng@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 นางวนิชา ประยูรพันธ์ุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wanicha@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นายปรีดา นิตยารส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ preeda544@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 น.ส.วชิรา บุญเกื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wachira@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 นางจิโรบล เคาภูเขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jirobolkaophukiao@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นางรุ่งนภา นาคหมื่นไวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rungthai16new@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 นางนัฐทิญา สุขจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ biyork2521@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 นายคมสันต์ หลาวเหล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ komson20@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
14 น.ส.เขมิกา สาทัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ khemsatan4@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 น.ส.อรัณฌญา รักษาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ arunchaya@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
16 นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ surachet@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
17 น.ส.กาญจนา ประทุมวงศ์ ศึกษานิเทศก์- kanchana30@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite