ผู้ดูแลระบบ : นายกฤษฎากร แก่นดี
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.เมธาวี ติณานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ methavee@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2 นางพชรพรรณ ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ darnwilai@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นายสดใส กาพย์กลอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ samuelkpn2020@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rawich.secondary33@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
5 นายดนัย คำผุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ danai.kum@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางนาถสุดา จินดาศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nadsudajin@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 น.ส.พรรณภวดี บุญสด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pannapawadee@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 นางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nuttakarn2011@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 นายวรวิทย์ วุฒิยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ witwut65@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นายกฤษฎากร แก่นดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krukung@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นางสร้อยเพชร วุฒิงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ soyphet2519@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supattrasupervisor@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
13 นายพิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ phichituta@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
14 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chaisit.khunsawat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
15 นางจิอาภา คนึงเพียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jiapa99@@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite