ผู้ดูแลระบบ : น.ส.พิชญา คำปัน
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.พิชญา คำปัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pitchaya@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ srijantarat.kw@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นายพีระพัชร์ มหาวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phiraphat@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 น.ส.สุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ suebsutin@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.ภัทรมาศ ปินใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pattaramas@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 น.ส.พลอยไพลิน นิลกรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ iamploypailin@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ peerawut@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 นางชนัดดา ทิพย์เลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ cthiplird@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ didchamakron1987@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 น.ส.ปัทมา ฮูเซน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pattama.hu@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite