ผู้ดูแลระบบ : นางกุหลาบ วรธนวุฒิ
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางบุษกร เชื้อสีดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC ผอ.กลุ่ม
2 นางกษมน สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นางนรินทร ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ narintornch@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 นางธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นายอภิวัฒน์ อะภิวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ apiwat.api@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นายสุรพล วงศ์สรรคกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suraphon.won@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 นายสุชาติ ราชคมน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suchart.rat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wachirawit.pra@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 น.ส.วรนุช ประมวลการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ woranuch.pra@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 น.ส.นิภาพร หาญพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nipapornh@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 นางกุหลาบ วรธนวุฒิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kulab.hon@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นายชัยสิทธิ์ จันตาโลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chaisit.jan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 น.ส.บาหยัน คงชู ศึกษานิเทศก์- bayan.kon@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite