ผู้ดูแลระบบ : นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ b.benchamat@gmail.com, ben2566@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.มณฑารพ กาศเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ montarop2199@gmail.com, montarop2199@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 น.ส.กัลยา สุรีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanlayasuree@gmail.com, kanlayasuree@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 น.ส.จิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ svtakan@sesa37.go.th, svtakan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krubank446@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
7 น.ส.พุทธพร สารจินดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ptp2456@gmail.com, ptp2456@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 นางธัญพิชชา ฟองลอย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ phongloysn@hotmail.com, tanpichcha@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 น.ส.สุพัตรา มาลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 น.ส.อัญชนา แสงบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite