ผู้ดูแลระบบ : นางวริศรา ณีศะนันท์
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.เผอิญ วงษ์ทับทิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wongtubtim2510@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายอิศราวุฒ ส้มซ่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
3 น.ส.จีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jcc_009@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 น.ส.ภุมรินทร์ ยาเภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noyjaiya8416@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 น.ส.ระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ raya5584@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางวริศรา ณีศะนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ neesanan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 น.ส.รัชดาภรณ์ พันธ์เรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kangvaw@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นายจิโรจน์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 น.ส.สุวนี เมฆพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nansm27@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite