ผู้ดูแลระบบ : นายภัทรพล แก้วเสนา
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.วิชุดา แดนเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wichuda.d@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2 น.ส.ดารารัตน์ เทพมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tik5495@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ittipong39@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 น.ส.ณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natchanittha39@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นางมาราศรี มีโชค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ meechok2211@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางสุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC -
8 นางกุลรวี ขาวสง่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ gullawee@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 นางเพลินจิตร ชำนาญผา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ploenchit@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นายสมเจตน์ พันธ์พรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ somjetk@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 น.ส.พชรณัท เกตุรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ phachanat39@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
12 นายภัทรพล แก้วเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ phuttarapoln.k@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
13 นายกิตติพิชญ์ สภานุชาต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kittiphit.s@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
14 น.ส.กนิสรา มากงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ makngam99@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite