ผู้ดูแลระบบ : นายภัทรพล แก้วเสนา
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.สุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suttiluk@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.วิชุดา แดนเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wichuda.d@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 น.ส.ดารารัตน์ เทพมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tik5495@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ittipong39@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 น.ส.ณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natchanittha39@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นางมาราศรี มีโชค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ meechok2211@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 น.ส.ณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 นายเอกพันธ์ กลมพุก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ekkapun2936@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นางกุลรวี ขาวสง่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ gullawee@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 นางสุกัญญา อำไพพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sukanyaplk2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นายสมเจตน์ พันธ์พรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ somjetk@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 น.ส.พชรณัท เกตุรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ phachanat39@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
13 นายภัทรพล แก้วเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ phuttarapoln.k@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
14 นายกิตติพิชญ์ สภานุชาต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kittiphit.s@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
15 น.ส.กนิสรา มากงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ makngam99@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
16 น.ส.ธนิตา คำเขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tanita.k@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
17 น.ส.ปทุมพร กาญจนอัตถ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ patumporn.k@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
18 นางโศภิต คริเสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sopit.k@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
19 นายอนลัส คาลเคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ analat.k@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite