ผู้ดูแลระบบ : นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อย
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางอาทิตยา ปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.ยลพัชร์ มีเนน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ yonlaphat@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
3 นางศุจิกา จักคาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sujika@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นางดวงฤทัย สีวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ duangruethai@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางกอบกูล ศรีคำมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kobkul@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 นายศุภฤกษ์ บัวเสนาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ supharerk@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ surapit@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite