ผู้ดูแลระบบ : นางดวงฤทัย สีวัน
ข้อมูล ณ วันที่ : 18-05-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางอาทิตยา ปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.ยลพัชร์ มีเนน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ yonlaphat@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
3 นางดวงฤทัย สีวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ duangruethai@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นางกอบกูล ศรีคำมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kobkul@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นางรจนา โอภาส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC -
6 น.ส.จิตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC -
7 นางพิชามญชุ์ จันทศร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC -
8 น.ส.ทัศนีย์ วิจิตรพัฒนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC -
9 นายเอนก บุญสวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC -
10 นายนิพนธ์ บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC -
11 นายศุภฤกษ์ บัวเสนาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ supharerk@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 นายณัฎฐ์กร สวยเกษร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC -
13 นางพลอยพัทรี อัครพงศ์ธิติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC -
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite