ผู้ดูแลระบบ : นางสาวฐานิตา แก้วศรี
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.ธัญรดี พากเพียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thanradeepa@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางพิมพ์พรรณ คำภิระยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimpanka@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
3 นางละมูล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ lamoonla@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 น.ส.ฐานิตา แก้วศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natthita.k@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นายเทพพงษ์ ธวัชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ teppongta@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 น.ส.ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natchayara@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 นางปาณิสรา ศิลาพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panisara.s@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 น.ส.พิมพร แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimporn.s@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 น.ส.ณัฐนันท์ จาดดำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ natthanan.j@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 น.ส.ฟ้าอำพร สิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ faamporn.s@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite