ผู้ดูแลระบบ : นางสาวฐานิตา แก้วศรี
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางไพรินทร์ เหมบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phairinhe@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายพิมพ์พรรณ คำภิระยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimpanka@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.ธัญรดี พากเพียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thanradeepa@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นางละมูล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ lamoonla@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 น.ส.ปัทมา มีขันหมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pattamame@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นายเทพพงษ์ ธวัชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ teppongta@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 นายกนกชัย มาลัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanokchaima@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 น.ส.ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natchayara@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นายประจิม เมืองแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ prajimmu@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 น.ส.ฐานิตา แก้วศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ natthita.k@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite