ผู้ดูแลระบบ : นายยอดยิ่ง ทองรอด
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ titiyarat.m@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายยอดยิ่ง ทองรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tyodying@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ zasswat@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นายมณีวัฒน์ ชัยประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ maneewatpune@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 นางต้องตา เต็งรัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tongta_tn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางขวัญนลิน ใสโศก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 19042510urai@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 นางกนกวรรณ มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pikky.mu18@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 น.ส.วรรธนภรณ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Amysrisuk@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 น.ส.วรางคณา กันประชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tikvarangkana@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 ว่าที่ ร.อ.คณิศร ตั้งพรสมาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mthong2960@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 น.ส.วิไลวิทย์ วิทยาธรรมธัช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ wilaiwit.w@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 น.ส.นิลุบล ภมร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nilubol3203@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite