ผู้ดูแลระบบ : น.ส.วิไลวรรณ เสาร์อินทร์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางศศิชา คล้ายแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sasicha.3161@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.พรพิมล ธนะศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pornpimon3310@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 น.ส.วิไลวรรณ เสาร์อินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ dr.wilaiwansp2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 น.ส.ฤทัยรัตน์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ auruethairat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 น.ส.พนิดา จันทรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ fhai.dramaticart@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.กาญจนา ไชยวงษ์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ bas_phy888@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.สมหทัย ชื่นพลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ gammpuii@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 น.ส.มยุรี พองขุนทด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kruaoynajapkt1439@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite