ผู้ดูแลระบบ : นายสัญห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุล
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางศศิธร ดีเหมาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sasithon@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.วรนาฏ สุคนธรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ vannarak@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.นภัษมน เขียวนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ naphat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 น.ส.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nuttarin21@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 นางรัชฎาภรณ์ ทิพย์กาญจนรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rajchadaphontip@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นายสัณห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sansit@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 น.ส.ศิริรักษ์ ศรีโสธารยางกูร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirirak97@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นางสุจารีย์ ทองเกตุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sucharee@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นางสายพิน งามสง่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saipin.ngam@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 น.ส.สุพรรณี คำนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supunnee@esdc.go.th -
11 น.ส.พัชริดา เมืองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ phacharida.m@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 นางกัญจน์ชญา เกษรสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kanjachaya@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
13 นางลัดดาวรรณ ศรีนวลจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ parwa2530@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
14 น.ส.ชุตินันท์ บัวรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chutinunbuarod@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
15 น.ส.วนิดา ประคัลภ์กุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ vanida@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite