ผู้ดูแลระบบ : นางสาวชุติรัตน์ ประสงค์มณี
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางสุรัสวดี จันทรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suraswadee@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางณัฐนันท์ หอมชื่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nuttanun_nai@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นางรดีวันต์ ปิ่นแก้วเกียรติ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ radeewan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 น.ส.ชุติรัตน์ ประสงค์มณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chutirut.pra@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 นายณัชวัฒ สุขจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nutchawat555@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
6 น.ส.นันทวดี ด้วงเพียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.ประนอม ศรีดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pranom.sridee@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 น.ส.เบญจพร ห่อประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ benjapon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 น.ส.ปณัชพัสร์ ตรีวีร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ prapatsorn.t@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 น.ส.กรินอร กันหาคำ ศึกษานิเทศก์- krinnaorn.kun@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite