ผู้ดูแลระบบ : นางสายชล จั่นทองคำ
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.ไอลดา คล้ายสำริด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ilada_pte2@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางจิตสุภา อนุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jitsupa_pte2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 นายเทวฤทธิ์ ขันโมลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tewarit_pte2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางกานต์รวี เกิดสมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanrawee_pte2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 น.ส.ดอกลักษ์ วรยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ dokluk_pte2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางดวงกมล หอมทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ duangkamol_pte2@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
7 น.ส.จิราภรณ์ เอี้ยวสกุลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jiraporn_pte2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 น.ส.อรอนงค์ สุขอุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ onanong_pte2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นางสายชล จั่นทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ saychol_pte2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 น.ส.พชรภรณ์ เชียงสิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pacharaporn_pte2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นายชัชพงศ์ เชื้อสา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chatchapong_pte2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 นางจันทวงศ์ เรืองเกษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jantawong_pte2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite