ผู้ดูแลระบบ : นางพันทิพย์ ผาก่ำ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางสมลักษณ์ รู้แผน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somluck@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางปรีชยา ยาวุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ preechaya@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.นิรา ขุนทองชมาตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nira@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 น.ส.เบญญาภา หลวงราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ benyapa@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 น.ส.ขนิษฐา ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanittha.77@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นางพันทิพย์ ผาก่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pantip@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.นงค์รัก จันทร์สุนทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nongrak@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 น.ส.ทัดดาว รัตนชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thaddow3168@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 น.ส.นิดาพร ชารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nidaporn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 น.ส.ณัฐชยา นันตะเสนีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nutchaya2523@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 น.ส.ปาณิสรา โชคคเณศร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ panisara@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 นายพิสุทธิ์ ยงทางเรือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pisut139@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 นายดนัย บุญไวย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ danaiboonwai@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
14 นายพิชิต ขำดี ศึกษานิเทศก์- pichit@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite