ผู้ดูแลระบบ : น.ส.พรนภา สุขยานี
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายกนก คล้ายมุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanok@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.เพ็ญพรรณ กรึงไกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ penpun@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นางขนิฏฐา ทองเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krunokmilk@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นายวัชระ ทองนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ loogkok301030@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นางศิริพร พงษ์แตง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ k.ingooy9@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 น.ส.พรนภา สุขยานี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pornapa.suk@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 น.ส.รวีพร ปุ่นอุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ raweeporn.poon@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 นายธนพล สีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thanapol@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 นางน้ำผึ้ง จตุพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ puypan0@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 น.ส.ชารัตน์ วังกานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ charatwang1234@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นายเทพศิรินทร์ วุฒิยางกูร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ dhepsirin_arm@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 น.ส.สุภาวัลย์ บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ supawan2534@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
13 น.ส.ธัญพร ชัยงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tanyaporn@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
14 น.ส.นุชนาฏ รื่นสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ noochanat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
15 น.ส.ภัทรภร วันชูเพลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pattaraporn2528@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
16 นายปานะพันธ์ อินทร์อ่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ title33@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite