ผู้ดูแลระบบ : น.ส.ณัฐนันท์ ผลพิบูลย์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางภัทรรัตน์ สุขมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sbr8@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางรุ่งนภา สังสอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rungnapa@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prapaparn@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นายพรรษพล ดีดพิณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ passapol@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
5 นายพงศ์ณภัทร ดีดพิณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pongnapat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.ณัฐนันท์ ผลพิบูลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natanan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 น.ส.ศรัญญา เมืองขวา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saranya@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 นางวรรณวิษา นุ่นสพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wanwisa06@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 น.ส.นันทิชา เหมือนเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nanthicha@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นายเกริกชัย อุทัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kerkchai.ut@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นายอรุณรัชช์ ศาสตร์สกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ arunrat.sat90@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นางอรพิณ จ่าหมื่นไวย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tuynuyjuicy@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite