ผู้ดูแลระบบ : น.ส.แววตา ชุ่มอิ่ม
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายองอาจ พินทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ongartcnt@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางรพีพร สุ่มเข็มทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rapeeporncnt@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นายอนันต์ศักดิ์ มาทัพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ anansak@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 น.ส.วนรัตน์ วิริยะธรรมรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wanarat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางลักขณา กสิกรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ lukkana@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ bunthun@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.พิมพ์ชญา พงษ์พิศาลชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimchaya@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 น.ส.อุทุมพร พรายอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ uthumporn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 น.ส.อินทิรา จำนงค์คำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ intira@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 นายจำนงค์ ศรีโมรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jumnongsri@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 นายสุรวุฒิ ตั้งดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ surawut.t@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 น.ส.รุ่งรวี บุญเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ roongrawee@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
13 น.ส.แพรวา เนติโยธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ preewa@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 น.ส.แววตา ชุ่มอิ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ waewta@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 น.ส.เพียงมณี โพธิ์หวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ peangmanee@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
16 นายกีรติ จุลเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kirati@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
17 น.ส.ชาลิณี น้อยสุภาพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chalinee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
18 นายกิตติชัย อุดมศักดิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kittichai@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite