ผู้ดูแลระบบ : นายพชร พิมพ์วาปี
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.สุพัตรา เมืองบุญชู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
2 นายพชร พิมพ์วาปี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patchara4064@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นางวนิดา จิตรทิพย์วรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wanida9097@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 น.ส.สุภาภรณ์ ภู่ดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sw.supaporn@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 นายกิตติพศ โกนสันเทียะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kittipot29@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางสิริกร แสงศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kruong2511@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite