ผู้ดูแลระบบ : นายสุภัทรชัย กระสินหอม
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสุภัทรชัย กระสินหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sv.boy@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2 นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nipaporn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นางปาจรีย์ สังข์วงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pajaree@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 นางสำเริง ถาวรทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sumreang@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นายอนุรักษ์ ระย้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ anur7622@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
6 น.ส.อรนลิล ฉิมพลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ onnalil2540@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางอัศนีย์ ทองอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ausnee710@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 น.ส.มนธิรา ชื่นชมพุทธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Montira2533@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite