ผู้ดูแลระบบ : นางอรวรรณ เยาวกรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางสุดารักษ์ อังกาบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supoptop@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
2 นางวันทนา วัฒนาฤดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sv.wantana2020@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 น.ส.ยุพา ริสศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yupha_ryg1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นางดรุณจิต ม่วงมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Daroonjit_ryg1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางนิสรา สิมพรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nisara_eed@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
6 นางอรวรรณ เยาวกรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aurawany@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 นายนาวี เวทวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nawee@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 น.ส.ศิริกาญจน์ ชุติมามารค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirikan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นายจิตรกร มาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mamami69@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นางณพสร สิทธิเวช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ napasorn.auto@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 นางวิภาดา เวชญานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wipada.wet@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 นายปิยภัทร พลับพลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ piyapatr31@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 น.ส.นพมาส โรตมนันทกฤต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noppamas.roat@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
14 น.ส.วริสรา วจีศักดิ์สิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ warisara.supervisor14@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite