ผู้ดูแลระบบ : นายสุธน พรมลี
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.ฉันทนา สำลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chantana2@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางปัญชลีย์ ปราณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ punchalee2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.ฮุสนา เงินเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ hussana@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางกันยารัตน์ ศรีเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kunyarat2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 น.ส.ศิริพร แทนทด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siriporn2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.มนต์ผกา มะลิวัลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Monphaka@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นายศุภพงศ์ คล้ายคลึง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Suppaphong@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 นางปัทมา สาธุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phattama@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 น.ส.มธุรส ป้องความดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Mathuros2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 น.ส.นงเยาว์ ทองกำเนิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Nongyaor2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 น.ส.นริสา รอดบำรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Narisa@esdc.go.th -
12 นายคมสัน คงเอี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Komsan@esdc.go.th -
13 น.ส.โอปอ ยังเหลือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Opal@esdc.go.th -
14 นายสุธน พรมลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Suthon2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
15 น.ส.อรรถฉราพร รัตนแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Attacharaporn@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
16 น.ส.จิราภรณ์ ชุมพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Jiraporn2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
17 น.ส.ดวงรัตน์ เบิกบานจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Duangrat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite