ผู้ดูแลระบบ : นายพรณรงค์ ทรัพย์คง
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางขวัญฤดี ไชยชาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kwanradee1973@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.เพลินพิศ กอบตระกูล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ kobtrakul007@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
3 นางนันทวรรณ คอนหน่าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kobtrakul007@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 น.ส.สกุลยา ผลบุญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sakulya2526@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Thitikarn_pat@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นางมลฑา ศรีเสริม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ monta_n@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 น.ส.วรากร อัครจรัสโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ warakonrose@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 น.ส.อัญชัญ ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ magicanchan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 นายพรณรงค์ ทรัพย์คง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pornnarong.su@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 น.ส.พรรณิภา เจริญทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ punnipa_ch1@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 นายวริทธิ์นันท์ วิทยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ waritnan@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 น.ส.พรรณี หรี่จินดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ panijinda@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
13 น.ส.จิตรลดา สุภาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Jitladasupapong@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite