ผู้ดูแลระบบ : นายลอย เต่าทอง
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางกาญจนา นิยมนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kan_1965@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางสุพรรณี สุทธิประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ssusuthi@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นางขวัญดาว พลอยแหวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ khwan.nue@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นางอารีย์ หาญสมศักดิ์กุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aree.aor@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นายลอย เต่าทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ lory0983342985@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.ภคินี ศรีสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ lavender@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นางเมธาวินี สากุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ methawinee@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 น.ส.ศรีวรินทร์ สมทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sriwarin@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 น.ส.กมลพร กลมเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kamonporn.poo12@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นายพิรุณ แพทย์อุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pirun@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite