ผู้ดูแลระบบ : นางชุติกาญจน์ มัดถาปะโท
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.รุ่งอรุณ สังวาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rungarun@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
2 นางมาลิน จิตนาวสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ malin@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 น.ส.ศศิวิมล จุลศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sasiwimon_mon@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นางชุติกาญจน์ มัดถาปะโท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chutikan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 นายประภัทร ประภัสสรางกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ prapas@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite