ผู้ดูแลระบบ : นางสาวทัศนีย์ พิมพ์ดี
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.กชกร นิ่มแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kotchakorn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
2 น.ส.จารุณี สถิตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jarunee_sn@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นางสุนทรี ดรุณเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ soontree2514@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 นางมณฑกานต์ มาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นายอาณัติ คำเพขร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.ปัทมาวดี ศรีสุนทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pathamawadee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 น.ส.ทัศนีย์ พิมพ์ดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ thasanee@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 น.ส.สุภาภรณ์ เพ็งพุฒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ supaporn93@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 นายณรงค์เดช ประจันทร์เสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite