ผู้ดูแลระบบ : นายรัชสิทธิโยธิน บรรณทุวรรณณะ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางนิตยา พรรณภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nittayapunpukdee@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chutinun@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 น.ส.น้ำทิพย์ วชรภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thip@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางเปรมใจ อิฐอมรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ preamjai@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นายภานุพงศ์ อนันต์ชัยพัทธนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ananchaipattana1234@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.จันทิมา สวรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Jan1976sawan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางศิริวรรณ ล้ำเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yellow.techer@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 น.ส.โสลัดดา อรทัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Psoladda@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นางปาริชาต อ่อนน้อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ parichatonnom@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 นางนินตะยา ตันตะโยธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ninita4175@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 นายรัชสิทธิโยธิน บรรณทุวรรณณะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Jarungkeat@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 น.ส.พรรณิภา สุกใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ panni.nar@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 น.ส.สุรัฐฐา แก้วดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ surattha10@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite