ผู้ดูแลระบบ : นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายบัญชา รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ buncha.nayok@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส. วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wiriyaporn.nayok@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
3 นางสุชญา บำรุงกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suchaya.nayok@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 น.ส.ขวัญยืน มูลศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ khwanyuen.nayok@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kittisak.nayok@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นาง บุญณิศา มะสิโกวา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ boonnisa.nayok@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 น.ส.ชุติมา เบ็ญจมินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chutima.nayok@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 นายโสภณ อั๋นบางไทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sophon.nayok@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นางอรัญญา สุธาสิโนบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aranya.nayok@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 นางชวนชื่น ทัศนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chunchuen.nayok@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นางบุญปรานี ขันธวิเชียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ boonpranee.nayok@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirisorn.nayok@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
13 ว่าที่ ร.ต.พรชัย ช่วยเอียด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phornchai.ch@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 น.ส.สุชาดา ทองอยู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ suchada.nayok@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
15 น.ส.กฤษณา ขำปากพลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kritsana.nayok@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
16 นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ekarat.nayok@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
17 น.ส.ชุติมา เสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chutima-m.nayok@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite