ผู้ดูแลระบบ : นายนิพนธ์ พรมพิไล
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ผอ.กลุ่ม
2 นายนิพนธ์ พรมพิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nprompilai@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 น.ส.ประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prsrsr@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นายชยาธิศ กัญหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chayatiskanha@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pibnp@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 นางอัญชลี อันศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aoomanchalee@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 น.ส.สุทธิรัตน์ พิมพ์มุ่งหวาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suttirat.pim@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 นางสุริยาพร กันดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suriyaporn@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 น.ส.นพรัตน์ สว่างสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nopparat@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite