ผู้ดูแลระบบ : นางสุนันทา พุทธวรรณะ
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายไพรวัลย์ วันทนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mrpee@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางสุนันทา พุทธวรรณะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jubjib@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nanthi.kratae@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นายเสน่ห์ หมายจากกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sanae@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 น.ส.จงกล ผลประสาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jongkol@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นายสุชล แก้วพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suchol@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.จุฬาพัฒน์ มณีสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ churaphat@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 นางสมสิน ชัชวาลปรีชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somsin1966@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 น.ส.นันท์นภัส วิกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nannaphatvikul@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 น.ส.รุ่งพิรุณ เสลากลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ slouklang.r@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
11 น.ส.กัญจนน์รัตน์ นิธินันธนากร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanjanarat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 น.ส.กิติพร จิตสุวรรณรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kittiporn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 นายธนกร วราวิทยาวุฒิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thanakorn.w@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
14 น.ส.พชรพร คำเก่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pacharapornkamkeng@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite