ผู้ดูแลระบบ : นางสุนันทา พุทธวรรณะ
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายไพรวัลย์ วันทนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mrpee@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaiwuut@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นางสุนันทา พุทธวรรณะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jubjib@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nanthi.kratae@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 นายเสน่ห์ หมายจากกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sanae@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 น.ส.จงกล ผลประสาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jongkol@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นายสุชล แก้วพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suchol@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 น.ส.จุฬาพัฒน์ มณีสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ churaphat@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 นางสมสิน ชัชวาลปรีชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somsin1966@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 น.ส.นันท์นภัส วิกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nannaphatvikul@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 น.ส.รุ่งพิรุณ เสลากลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ slouklang.r@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
12 น.ส.กัญจนน์รัตน์ นิธินันธนากร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanjanarat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 นายธนกร วราวิทยาวุฒิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thanakorn.w@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite