ผู้ดูแลระบบ : น.ส.สรวงฤดี ชาวเรือ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางดารารัตน์ กวีวิทยสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
2 นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn17@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
3 นางพยอม รัตนาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn97@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 นางจิดาภา โลหะพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn23@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นางอาพา ตวยกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ arpa.t@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางกัญจน์ณิชา อัครปรีชาศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kannicha@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 นางทรงพร เสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ songporn@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 น.ส.สรวงฤดี ชาวเรือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sruangrudee@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 น.ส.สุจิตรา ศรีสุพัฒนวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sujitraaple@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 ส.อ.หญิงอนงค์ เป็นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ anong2512@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 นายอริย์ธัช ทับทะมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krutee2512@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 นางอินทิรา ศรีสรรพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ntira1975@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 น.ส.สุกัญญา ศรีสันต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suganya2524nout@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 นางชัญญา วงศ์อามาตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ vongarmats@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
15 น.ส.ชนัญชิตา ชมทองหลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chananchita@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
16 นางขนิษฐา พรมป้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanitta.ying19@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
17 น.ส.จิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sn35@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
18 น.ส.รัชนีวรรณ คงเป็นนิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nu.mammam9@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
19 นางสุจิตรา กลิ่นหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sujitra.bee19@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite