ผู้ดูแลระบบ : น.ส.สรวงฤดี ชาวเรือ
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.สมพร ทรัพย์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ dr.kkob@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายโกวิท ทรวงโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn32@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 นางจำรัส อุดมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn26@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn17@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
5 นางพยอม รัตนาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn97@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 นางจิดาภา โลหะพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn23@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 น.ส.ภัทรภร ภูวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ bhudh@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นางอาพา ตวยกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ arpa.t@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 นางสุพร ธรรมบรรเทิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suporn.tor@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นางกัญจน์ณิชา อัครปรีชาศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kannicha@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นางทรงพร เสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ songporn@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 น.ส.สรวงฤดี ชาวเรือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sruangrudee@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
13 น.ส.สุจิตรา ศรีสุพัฒนวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sujitraaple@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 ส.อ.หญิงอนงค์ เป็นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ anong2512@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
15 นายอริย์ธัช ทับทะมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krutee2512@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
16 น.ส.จิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sn35@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
17 น.ส.รัชนีวรรณ คงเป็นนิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nu.mammam9@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite