ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมรัฐ วงษ์วัฒนะ
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pachpang@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางฐิตารีย์ จุฑางกูร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thitaree@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นางชนิกานต์ โสภาพิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ katoon@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 น.ส.สุปรีดา สถิตธรรมรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supreeda@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 น.ส.พชร ยังให้ผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pacharakik@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.ณัฐฐินันท์ โอกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.สรารัตน์ ฉลองกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sararatcha2519@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 น.ส.พรทวีคุณ ศิริคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phonthaweekhun@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 นายเฉลิมรัฐ วงษ์วัฒนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ toto@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 นางพิมพ์ณภา พงษ์ธนณัชศุภดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimnapa@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นางปาริชาติ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ parichat1519@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite