ผู้ดูแลระบบ : นางสาวนันทวัน เหิดขุนทด
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายธิติ ใจรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thiti1@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.นวรัตน์ รัตนศรีวอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ maymay@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
3 น.ส.ณภาภัช แสงหิรัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sornormai1228@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นางโสริญา เอียดจุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ soriya@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ roong@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.วริศศรุตา ตามตะคุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ warissaruta@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.นันทวัน เหิดขุนทด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nanthawanh@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 นางจตุพร การบรรจง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tomtam2561@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 น.ส.มักราวรรณ์ บุญธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ makkrawan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 น.ส.อรนุช เพ็งไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ oranooch@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 ว่าที่ ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ autthapol.nick@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นายธานินทร์ ขุนนนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ thanin.kh@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite