ผู้ดูแลระบบ : นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายองอาจ วิชัยสุชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aongart@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sampan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นางนุชรินทร์ ชาพันดุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nutcharin@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 น.ส.อรพรรณ ควรขุนทด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ orapankai2528@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 น.ส.บัวคำ จำปา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ buakham@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
6 น.ส.สุรีพร ฤทธิสมิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ s.litti@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 น.ส.นภาพร ช่างทำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ napaporn@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 นางอัจฉรานรี ทรัพย์ปทุมสิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ adcharanaree.sab@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 น.ส.จีราภา ฉิมสันเทียะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jeerapa17@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นางกชพรรณ ปุยะติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kodchaphan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 น.ส.พิมพ์พร แสนพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimporn@esdc.go.th -
12 น.ส.ศิริญาณี พบขุนทด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siriyanee@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
13 นางบุปผา มีกลางแสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC -
14 นายสมชิด พบขุนทด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somchid@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 นางเกียรติสุญา ทับขุนทด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kiatsuya@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
16 น.ส.กลอยใจ เคียนขุนทด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kloy@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
17 น.ส.นนทลี แสนหิ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nontalee@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
18 นายนายสิปนนท์ โพธิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sipanon@esdc.go.th -
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite