ผู้ดูแลระบบ : นางวรัญญา จำปามูล
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางประไพพรรณ์ แก้วดอนรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prapaipank@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
2 นางมาลินี คำศรีแก้ว ไชยบัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ malineek@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 น.ส.รุ่งทิวา อาษานอก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rungthiwa25@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นายปัญญา วรรณชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 น.ส.ประคอง อาพัดนอก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prakongarpat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.ภัทรภร ภูวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ bhudh@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นายคณิศร ท้าวนอก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanison@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 นางวรัญญา จำปามูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ waranya13@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นางอรอนงค์ ระบือพิณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ onanong@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 น.ส.ณัฐปรีญา ผายพลพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natpriya@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 น.ส.พิชชา สุริอาจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pitcha@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 นายเดชา สว่างศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ dechasawa12@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite