ผู้ดูแลระบบ : น.ส.ภัสราภรณ์ หาญหิรัญโรจน์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.สุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sumaleebrm@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2 น.ส.ธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thanrawee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ budsayarin@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Jutimaporn@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 นางมณีรัตน์ ปักโคทานัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ spmaneerat@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นางจุฬาพร คำพิมูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ julaporn@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
7 น.ส.ปลิดา พันธ์วัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tupalida@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 น.ส.พรทิพย์ ประทุมภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prathumpa2523@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 นางนวลอนงศ์ ชูใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ naun@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 นางอำนวย คมกริช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ amnuay703@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 นายกฤษขจร ศรีถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ gris.stem57@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 น.ส.ศรวิษฐา สุระวรรณะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sorn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 น.ส.พิมพ์รภัส ประสีระะเตสัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pimrapas@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
14 นายเกษม ทึมกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kasame@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
15 น.ส.ภัสราภรณ์ หาญหิรัญโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pimmimy@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
16 นายบัลลังก์ จารย์คุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kbanlangteach@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite