ผู้ดูแลระบบ : นายประยุทธ น้ำอบเชย
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสาคร แขนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sakorn_br2@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายประยุทธ น้ำอบเชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prayut@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นางอัจฉรา บัวแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ podatchara@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นายมนต์ชัย เลี้ยงรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ monchai@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
5 น.ส.สุนันท์ ปัณทุพา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ susana7025@gmail.com,tungnan70@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 น.ส.พรวิมล ระวันประโคน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jiap_br2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.รจนา วัลย์เปรียงเถาว์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rochana@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 นายอุทัยผิน เครือคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kruphin@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 นางนิธนันท์ เครือคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nt251108k@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 น.ส.สุวรรณศรี เกษี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suwannasri_pte2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 น.ส.สกุณา ดาศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ dasriskuna03@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 น.ส.ยุพยงค์ ภาษี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yuppayong23@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 นายพงศ์พิพัฒน์ ชาญประโคน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pong2522@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
14 น.ส.ศิริรัตน์ อนันต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ awsirirat@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 น.ส.ธิชาวดี ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ choomticha@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
16 น.ส.เนตรนรินทร์ เขางาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ netnarin_k@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite